• De eerste vragen

    Wanneer iemand is overleden moeten er vaak in een korte tijd al een aantal zaken worden geregeld.

    Lees meer...
  • Regelen en begeleiden

    Een van de eerste vragen zal zijn of u zou willen meehelpen met het verzorgen van de overledene.

    Lees meer...

De eerste vragen

Wanneer iemand is overleden moeten er vaak in een korte tijd al een aantal zaken worden geregeld. Het moment van overlijden komt meestal onverwacht en het verschilt per situatie welke zaken er moeten worden geregeld.
Weet dat u ons op die momenten te allen tijde kunt bellen op   030 - 233 34 56.

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar om u vanaf dit eerste moeilijke moment bij te staan.

Betrokken

Er zijn ineens zoveel vragen en keuzes die gemaakt moeten worden. Juist op die momenten zullen we de rust bewaren en ervoor zorgen dat u de juiste keuzes kunt maken. Wij hebben in de afgelopen jaren kunnen ervaren dat nabestaanden het een grote geruststelling vinden als wij juist al vanaf dit eerste moment betrokken zijn. Kort na het overlijden zult u ook contact moeten opnemen met uw huisarts. Dit kan op bepaalde momenten een waarnemend arts zijn.

De arts zal persoonlijk naar de overledene komen om te schouwen. Hij/zij zal officieel de dood vaststellen en tevens een aantal wettige documenten invullen.

Juiste keuzes maken

Een van de eerste vragen zal zijn of u zou willen meehelpen met het verzorgen van de overledene. Tevens zullen wij het overbrengen van de overledene, van de plaats van overlijden naar een locatie waar de persoon zal worden opgebaard, met u afstemmen. Het opbaren in een thuissituatie is ook mogelijk. Belangrijk bij deze keuzes is dat u weet dat niets direct moet. Gewoon even rustig als nabestaanden met elkaar overleggen. Stap voor stap de juiste keuzes maken. In het eerste telefoongesprek zullen wij met u een afspraak maken om met elkaar de uitvaart te bespreken.

Vast contactpersoon bij de uitvaart

Wij zijn er voor u om u hierin op een correcte en persoonlijke wijze te begeleiden. Wij vinden het ook erg belangrijk dat mensen 1 op 1 worden begeleidt. Geen wisselende personen tijdens het begeleiden van de uitvaart.
De persoon die de uitvaart zal begeleiden zal er van het begin tot het eind bij zijn. Wij hebben wel altijd per uitvaart een 2e persoon als back-up op de achtergrond.

U bepaalt zelf door wie u de uitvaart laat verzorgen. Het maakt hierbij niet uit waar u verzekert bent.
Er zijn uitvaartverzekeringen die u ledenkorting of voordeel bieden wanneer u door hen de uitvaart laat verzorgen. Desondanks vallen onze begrotingen, door scherpe tarieven en lage overheadkosten, vrijwel altijd lager uit.

De uitvaart moet perfect worden verzorgd, ongeacht welke religie iemand heeft. De verzekeringspolis mag hierbij geen dominante rol spelen, maar is uiteraard wel belangrijk om rekening mee te houden. Mocht u hierover op voorhand al vragen hebben dan kunnen wij u, in een persoonlijk gesprek bij u thuis, vrijblijvend informeren over de verschillende mogelijkheden. Tijdens de gesprekken die wij met families hebben, merken we dat het een enorme rust geeft om met ouders, partner of kinderen hierover te praten. De dood hoort bij het leven en wij nemen in alle rust en met alle respect de uitvaart met u door. Als alles tijdig is geregeld is dat vaak een hele geruststelling.

Wilt u zelf uw uitvaart samenstellen en wilt u weten wat daar de kosten van zijn dan kunt u ons bellen of een email sturen. Wij komen u geheel vrijblijvend informeren over de vele mogelijkheden en de kosten die een uitvaart met zich mee brengt. Aan dit consult zijn geen kosten verbonden.

Arts waarschuwen

Na een sterfgeval moet de huisarts of behandelend arts in ziekenhuis, verzorgingshuis of inrichting op de hoogte gebracht worden. De arts verstrekt een verklaring van overlijden. Hierin staat ondermeer of de overledene een natuurlijke dood is gestorven. Deze verklaring is nodig om bij de burgerlijke stand aangifte te doen van overlijden en de overledene te kunnen begraven of cremeren.

Sectie

Sectie verrichten of obductie plegen betekent in gewoon Nederlands het openmaken van het lichaam. Sectie wordt verricht om de doodsoorzaak van de overledene na te gaan of om organen voor transplantatie te verwijderen. Voor sectie is uitdrukkelijke toestemming nodig van de partner of andere nabestaanden, tenzij de overledene bij leven schriftelijk toestemming heeft verleend.

Medische gegevens

Een verzoek van nabestaanden tot inzage in de medische gegevens van de overledene behoeft een arts niet te honoreren. Echter als de arts van mening is dat de overledene daar bij leven geen bezwaar tegen zou hebben gehad, dan zal de arts daar in principe ook  geen bezwaar tegen hebben.

Donorregister

Door het invullen van een donor formulier kan men een ja of nee laten registreren of vastleggen dat men de uiteindelijke beslissing aan de nabestaanden overlaat.

Testament

Het is belangrijk dat u voor het regelen van de uitvaart nagaat of de overledene een testament heeft opgemaakt. In het testament kan bijvoorbeeld staan wie er als executeur is benoemd om de uitvaart te regelen en wat de wensen van de overledene zijn. Specifiek wensen t.a.v. de uitvaart worden vaak vastgelegd in een zgn. wilsbeschikking. Op verzoek wordt hiervoor een gratis brochure verstrekt door Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg. Ook is het mogelijk om de wilsbeschikking op deze site in te vullen en te kopiëren voor uw eigen archief.

Ter beschikking stelling van de wetenschap

Iedere meerderjarig kan beslissen zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Het ter beschikking stellen gebeurt via een door de universiteit verstrekt formulier dat is ingevuld en ondertekend door de overledene. Bij ter beschikking stelling wordt het lichaam, wanneer het door het universiteitsziekenhuis geaccepteerd wordt, vlak na het overlijden naar de universiteit gebracht. Er is geen sprake van een uitvaart. In sommige gevallen wordt door de familie een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.

Opdracht voor de uitvaart

Als u de opdracht voor de uitvaart aan de uitvaartondernemer ondertekent, verplicht u zich de kosten van de uitvaart voor uw rekening te nemen. Mogelijk kunnen  deze kosten uit de nalatenschap, verzekering of deposito vergoed worden.

Blokkeren van rekeningen

Een algemene regel is dat rekeningen die alleen op naam staan van de overledene worden geblokkeerd zodra het bericht van overlijden is ontvangen. Dit betekent dat erfgenamen geen geld op kunnen nemen van deze rekeningen. Geblokkeerde rekeningen kunnen weer gedeblokkeerd worden op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen of een verklaring van erfrecht. Bij de meeste banken kan daarna weer over de rekeningen worden beschikt.

Financiële en sociale zaken

Als iemand alleen achterblijft, gaan bijna altijd de inkomsten omlaag. Wanneer u door overlijden van uw partner de door u beide aangegane verplichtingen niet langer kunt nakomen is het verstandig tijdig hulp in te roepen. Voor informatie en hulp kunt u terecht bij de Sociale Dienst in uw gemeente.

Copyright- Kollaard & Terra Nova Uitvaartzorg | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring